Dr. Vechkaev+: Блог о здоровье, силе и красоте

Церковь святых Симона и Иуды в Праге

Традиция благотворительных учреждений в районе сегодняшней больницы им. На Франтишку началась, вероятно, в середине 14-го века, когда на набережной Старого города было зафиксировано существование больницы с часовней святых Симона и Иуды, основанной Богуславом Ольбрамовицким. Арношт из Пардубице закончил строительство где-то до 1364 года. Первоначальное здание было, вероятно, к северо-востоку от сегодняшней церкви. Больница прекратила свое существование в 16 веке, а в 1615 году ее строительную площадку приобрел Вацлав Вилем из Рупова. В окрестностях оригинальной церкви (приспособленной в 1618 году для немецких лютеран) начали строить братскую церковь. Это было связано со строительными осложнениями (обрушение хранилища 1617 г.) удалось объяснить до 14 6 1620 г., и чешские братья использовали его только 191 день. С 24 декабря того же года вся территория была использована Орденом Милосердных братьев. Он начал очень скоро со строительства совершенно нового храма и монастырских зданий с явным намерением стереть память о «еретиках», которые ранее работали здесь. Единственный сохранившийся церковный неф (северный) был отделен от новой церкви полной стеной и перекрашен; старая, первоначально готическая, церковь полностью исчезла в массе нового монастыря. Новый храм был построен как неф, в готическо-ренессансных формах историзации. Великая барочная реконструкция всего комплекса произошла в первые три десятилетия 18 века. Южное крыло больницы было добавлено в 1751–53 (Ян Йозеф Хрдличка), северное крыло (к набережной) было построено в 1923–27 (В. Квасничка и Й. Майер). Братья ордена были высланы в 1950 году, больница была национализирована. Церковь не использовалась до 1980-х годов, когда она была реконструирована в концертный зал. После 1989 года он был возвращен в Орден, но он все еще использовался Пражским симфоническим оркестром ФОК. В 2019 году город решил купить храм из Ордена в его собственность.

Церковь святых Симона и Иуды в Праге

Šimona a Judy

Tradice charitativních zařízení v prostoru dnešní nemocnice Na Františku začala zřejmě v polovině 14. století, kdy je na nábřeží Starého Města doložena existence špitálu s kaplí svatých Šimona a Judy, založeného Bohuslavem z Olbramovic. Stavbu dokončil někdy před rokem 1364 Arnošt z Pardubic. Původní stavba stála zřejmě severovýchodně od dnešního kostela. Špitál zanikl během 16. století, roku 1615 zakoupil jeho staveniště Václav Vilém z Roupova. V sousedství původního kostela (upraveného roku 1618 pro německé luterány) začal stavět bratrský sbor. Ten se vzhledem ke stavebním komplikacím (zřícení klenby 1617) podařilo vysvětit až 14. 6. 1620 a čeští bratří ho tak užívali jen 191 dní. Od 24. 12. téhož roku užíval celý areál řád milosrdných bratří. Ten začal velmi záhy se stavbou zcela nového chrámu a klášterních budov se zřejmým úmyslem vymazat památku na «kacíře», kteří zde předtím působili. Jediná zachovalá loď sboru (severní) byla od nového kostela oddělena plnou zdí a přepatrována, starý původně gotický kostel zcela zmizel v hmotě nového kláštera. Nový chrám byl postaven jako jednolodní, v goticko-renesančních historizujících formách. Velká barokní přestavba celého areálu proběhla v prvních třech desetiletích 18. století. Jižní nemocniční křídlo bylo přistavěno v letech 1751–53 (Jan Josef Hrdlička), severní křídlo (směrem k nábřeží) pak vzniklo v letech 1923–27 (V. Kvasnička a J. Mayer). Řádoví bratři byli vyhnáni roku 1950, nemocnice byla zestátněna. Kostel zůstal bez využití až do 80. let 20. století, kdy byl po rekonstrukci změněn na koncertní síň. Po roce 1989 byl řádu navrácen, nadále jej však využíval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. V roce 2019 rozhodlo město o odkoupení kostela od řádu do svého majetku.

Мето нет